Obchodní podmínky

1. Úvod

Tento dokument (“Podmínky”) stanovuje podmínky pro spolupráci mezi společností Finance360, provozovatelem webové stránky monetacredit.cz (dále jen “Společnost”) a jejími partnery (dále jen “Poskytovatelé”) v rámci propagace a poskytování finančních služeb.

Společnost Finance360 je provozována fyzickou osobou:

  • Jméno: Jiří Sýkora
  • IČO: 48141739
  • Adresa: Na Borkách 15, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
  • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. dubna 1993 v živnostenském úřadu Dvůr Králové nad Labem
  • E-mail: fortunate@centrum.cz

2. Definice

  • “Poskytovatel” znamená partner spolupracujícího se Společností při prostřednictvím, kterého jsou nabízeny finanční služby, včetně půjček, hypoték, pojištění, investic a leasingu.
  • “Společnost” označuje Finance360 působící jako prostředník, který propojuje klienty s poskytovateli finančních služeb.
  • “Produkty a služby” se vztahují na finanční produkty a služby nabízené poskytovateli, včetně půjček, hypoték, pojištění, investic a leasingu.

3. Spolupráce

3.1 Společnost, jakožto prostředník, umožňuje Poskytovatelům propagovat a nabízet své produkty a služby v oblasti finančních služeb, včetně půjček, hypoték, pojištění a konsolidace. Je důležité zdůraznit, že Společnost neposkytuje, neschvaluje a nenabízí tyto finanční produkty a služby přímo. Společnost nezaručuje dostupnost, kvalitu nebo vhodnost těchto produktů a služeb. Všechny transakce mezi klienty a Poskytovateli jsou uzavírány přímo mezi nimi, a to na základě podmínek a pravidel stanovených Poskytovateli.

4. Affiliate marketing

Poskytovatelé umožňují Společnosti účastnit se affiliate marketingového programu. To znamená, že Společnost může propagovat Produkty a služby Poskytovatelů na svých platformách a za každý úspěšný uzavřený obchod obdrží provizi na základě dohodnutých podmínek.

5. Nejedná se o finanční poradenství

5.1 Spolupráce mezi Společností a Poskytovateli nespočívá v poskytování finančního poradenství. Společnost je pouze partner, který propaguje a poskytuje Produkty a služby Poskytovatelů, ale není oprávněna poskytovat finanční rady či poradenství.

6. Zřeknutí se odpovědnosti týkající se finančních ztrát a špatných rozhodnutí

6.1 Společnost a klienti souhlasí, že investice do finančních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy, fondy a další, jsou spojeny s rizikem a výsledky těchto investic mohou být nejisté. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné finanční ztráty v důsledku investic provedených Poskytovateli nebo klienty. Poskytovatelé a klienti jsou povinni provést vlastní důkladný výzkum a konzultovat s odborníky před provedením jakékoliv investice.

6.2 Společnost se zříká odpovědnosti za špatná rozhodnutí klientů týkající se výběru půjček, pojištění, hypoték a konsolidace. Klienti jsou informováni, že výběr těchto finančních produktů by měl být proveden na základě pečlivého zvážení a konzultace s finančními odborníky. Společnost neodpovídá za eventuální následky těchto rozhodnutí, včetně finančních ztrát.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Společnost bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Poskytovatelé a klienti souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a zásadami stanovenými Společností.

7.2 Společnost bude osobní údaje používat pouze k účelům poskytování finančních služeb a administrativních záležitostí souvisejících se spoluprací. Osobní údaje nebudou předány třetím stranám bez souhlasu dotčených osob. a v souladu Zásad ochrany osobních údajů a Cookies

7.3 Na naší webové stránce může být k dispozici možnost vyplnit online formuláře poskytovatelů půjček přímo na našich stránkách. Tyto formuláře slouží k žádostem o finanční služby. Vyplněním a odesláním těchto formulářů souhlasíte se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

8. Změny podmínek

8.1 Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek za předpokladu. Změny budou zveřejněny na webové stránce Společnosti a vstupují v platnost ode dne zveřejnění.

10. Komunikace

10.1 Komunikace mezi Společností a klienty webových stránek, kteří mají dotaz nebo zájem o informace, bude probíhat prostřednictvím elektronických médií, včetně e-mailu nebo chatu na platformě Facebooku. Obě strany souhlasí, že tato forma komunikace je platná a závazná.

10.2 Společnost i klienti webových stránek jsou zodpovědní za to, aby udržovali své kontaktní údaje aktuální a pravidelně monitorovali své elektronické komunikační kanály pro potřeby rychlé a efektivní komunikace.

10.3 Ohledně těchto Smluvních podmínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší kontaktní stránky.

12. Stáhnutí dokumentu

12.1 Tyto Smluvní podmínky jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF na naší webové stránce. Klienti mají možnost si dokument stáhnout, uložit a vytisknout pro vlastní referenci.

12.2 Stáhnutím a používáním těchto Smluvních podmínek souhlasí klienti se všemi ustanoveními a pravidly uvedenými v tomto dokumentu.

13. Závěrečná Ustanovení

13.1 Tyto Smluvní podmínky tvoří celý dohodnutý rámec mezi Společností a klienty ohledně nabízených finančních služeb a nahrazují všechny předchozí ústní nebo písemné dohody.

13.2 Pokud by některé ustanovení těchto Smluvních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu považováno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.

13.3 Tyto Smluvní podmínky podléhají právu České republiky a jakýkoli spor související s těmito podmínkami bude řešen u příslušného soudu v České republice.

14. Datum aktualizace

14.1 Tyto Smluvní podmínky jsou platné od data uvedeného v zápatí tohoto dokumentu. Společnost si vyhrazuje právo na aktualizaci těchto podmínek bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze Smluvních podmínek bude zveřejněna na naší webové stránce společně s datem platnosti nové verze.

Aktualizováno dne: 28. 10. 2023